Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.4building.eu (dalej: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 4 BUILDING 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-582), al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 50, NIP 7010631390, REGON 365836247, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001017748, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: sprzedaz@4building.eu.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez Dom Development

Administrator realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzaniaPodstawa prawna i okres przetwarzania danychPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowychProwadzenie działań marketingowych Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub
b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania. umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów
umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, który zakupił lokalArt. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO Dane przetwarzać będziemy a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy – przez okres niezbędny do podjęcia takich działań; b) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy; c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora; d) w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. e; e) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa; w zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwubadanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu oraz marketing bezpośredni produktów i usług
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentemArt. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentówArt. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Sporządzanie statystykArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom
Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie rekrutacjiArt. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikamiArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeńArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dostarczanie newsletteraArt. 6 ust. 1lit. b RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 

Administrator zastrzega sobie możliwość przedstawiania produktów i usług podmiotów trzecich. Każdorazowo po przedstawieniu oferty i podjęciu przez klienta decyzji o chęci zakupu danego produktu lub usługi od podmiotu trzeciego, Administrator zwraca się z prośbą o udzielenie zgody na udostępnienie danych osobowych temu podmiotowi oraz przekazuje kompleksowe informacje związane z tym procesem. Z chwilą udostepnienia, ww. podmiot trzeci staje się odbiorcą i jednocześnie odrębnym administratorem danych osobowych.

Administrator każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. W przypadku portali i stron pozwalających na wyrażenie opinii o Administratorze, prowadzonych w portalach społecznościowych i innych ogólnodostępnych serwisach, odbiorcami danych mogą być inni użytkownicy tych serwisów. Z uwagi na to, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców narzędzi i usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, pozwalającą na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

W ramach niniejszej strony internetowej Administrator przetwarza informacje dotyczące interakcji użytkownika ze stroną i zawartymi w niej treściami i usługami, w celu jej udoskonalenia oraz dostosowania jej do potrzeb użytkownika. Informacje, o których mowa powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Administratorowi przez podmiot, z którym Administrator zawarł umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  1. zwiększenie komfortu przeglądania strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  1. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników.
  1. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole strony internetowej. W zależności od Państwa decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Państwa identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
  1. Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  1. Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Państwa preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Państwa reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
  1. Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, kto odwiedził stronę internetową, a także skierowanie do Państwa reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.
 7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek każdy może sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Skargi i uwagi

Zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i uwagi, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych, które pozwalają nam poprawiać jakość świadczonych usług. W przypadku chęci ich wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy do naszego Inspektora Ochrony Danych:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sprzedaz@4building.eu, w temacie wiadomości wpisując „4 BUILDING – dane osobowe”;

b. listownie: al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 50, 00-582 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Wykończenie pod klucz

Twoje wnętrze w Twoim stylu

Poznaj ofertę